הפקעות

הפקעת מקרקעין היא רכישה שלטונית של מקרקעין לצרכי ציבור, והיא מזכה את בעלי הקרקע בתשלום פיצויים. ביכולתה החוקית של רשות עירונית או ממשלתית, להפקיע בין 30% ל50% משטחה של קרקע פרטית, לצורך בניית פרויקטים המשביחים את המתחם, כגון תחבורה ומסחר. ישנם מספר חוקים המאפשרים הפקעת מקרקעין, שהמרכזיים בהם הם פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 וחוק התכנון והבניה 1965. 

לאחר אישור תכנית בניין עיר החדשה בועדות השונות, היא  מחושבת על ידי המודד ומוצגת כמפה המסדירה את הפקעת החלקות, וחלוקה מחדש על פי  הת.ב.ע.

עם אישורו של המודד המוסמך, הופכים חישוביו למסמך חוזי – משפטי, אשר על בסיסו מחושבים ערכים כספיים בשטח הנמדד.

כביש 531 הפקעות
כביש 531 הפקעות
תביעות ארידור - נתיבי ישראל
תביעות ארידור - נתיבי ישראל