תוכניות לצרכי רישום

תכנית לצרכי רישום הינה "תכנית המגדירה גבולות מקרקעין ושטחיהם ותשריט, כמשמעותו בפרק ד' בחוק התכנון והבנייה, המהווה חלק ממסמכיה, משמש לצורכי רישום בשיטת רישום זכויות קניין, או רישום ראשון, או רישום בשיטת השטרות"(תקנות המדידות, התשע"ו – 2016).

תכנית לצרכי רישום מציגה פעולות של איחוד וחלוקה של חלקות, בתחום גוש רישום אחד, ו/או העברה של חלקות מגוש לגוש, בהתאמה לתכניות תכנוניות, כגון; תכנית מתאר ארצית (תמ"א), תכנית תשתית לאומית (תת"ל), תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת. התכנית משמשת להסדרת חלוקת המקרקעין בהתאם לתכניות אלו באופן שיאפשר, בהמשך, לרשום את הבעלות בשטח הנכון של המקרקעין על שם הבעלים הנכון.

להכנת תכניות לצרכי רישום חשיבות קריטית בהסדרת המצב הקנייני של הקרקע. בין היתר, נושא זה קיבל המרצה משמעותית בשנים האחרונות מצד משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות, הפועלות לתיקון שנים של הזנחה ורישום קרקעות של כבישים ומסילות רכבת על שם המדינה. גם במשרד הבינוי והשיכון וברשות מקרקעי ישראל, המנהלים ומקדמים את עיקר הבניה בארץ, הכנת תצ"רים מהווה חלק בלתי נפרד מתפקידו של מודד האתר. זאת, מתוך הכרה של חשיבות התהליך להשגת המטרה הסופית – רישום מקרקעין מדויק, על שם הבעלים הנכון של הקרקע.

הכנת תכניות לצרכי רישום חשובה עבור בעלי דירות – בקבלת משכנתאות, בשלב מכירת הנכס ועוד; עבור חברות קבלניות – בהקפאת ערבויות ע"י המדינה; עבור חברות ממשלתיות, חברות קבלניות ומפעלים – בעיכוב היתרי בניה ו/או אכלוס; עבור המדינה – בחשיפה לתביעות משפטיות מצד בעלי קרקע שהופקעו מהם קרקעות; ועוד.

לאחר אישור התצ"ר, מקבל מזמין העבודה תכנית כשרה לרישום חתומה ע"י המרכז למיפוי ישראל ומסמך הנקרא הודעת רישום / תיאור כללי של הקרקע. באמצעות שני מסמכים אלו, יכול מזמין העבודה להתקדם לשלב הסופי שהינו רישום המקרקעין.

תצ"ר גוש 7050 תל אביב
תצ"ר גוש 7050 תל אביב
תצ"ר מפגש 139, רחובות
תצ"ר מפגש 139, רחובות
תצ"ר כביש 44, הפרדה מפלסית 132, נתיבי ישראל
תצ"ר כביש 44, הפרדה מפלסית 132, נתיבי ישראל